top of page

לרפואת אבי אדוני ר' אליהו בן רחמים ורחל שרה במנולקר

בס"ד

ישיבת דעת ותבונה

"ישיבת דעת ותבונה" בארץ הקודש בעיר אשדוד, נוסדה על ידי הרב שמשון במנולקר (בן רחמים), על שם רבן של כל בני הגולה, הגאון החסיד, המקובל האלקי רבינו יוסף חיים זצוק"ל זכותו תגן על כל ישראל, אמן כן יהי רצון. "דעת ותבונה" הוא שם ספרו של הרב יוסף חיים זצ"ל, שנתחבר על מנת שהמתחילים ללמוד קבלה ילמדו בספר זה ויקבלו בו יסודות, כדי שיוכלו אחר כך להתעמק יותר בכתבי האר"י הקדוש, רבינו הרש"ש, ושאר המקובלים האמיתיים בדורות האחרונים זיע"א. בנוסף ללימוד קבלה שנעשה במסגרת הישיבה בצינעא, הישיבה הוקמה גם כדי לקרב יהודים מכל העדות והחוגים ברחבי העולם לאבינו שבשמים על ידי שיעורי תורה, כנסים, עצרות התעוררות, חוגי בית, דרשות בשמחות ובחגים, תפילות ותיקונים בקברי צדיקים ובמקומות הקדושים, דיבוק חברים לעבודת ה', כתיבת ספרים, והפצת שיעורים בעזרת דיסקים לשמיעה ולצפיה ברחבי העולם בכמה שפות. וכעת בשורה טובה ומשמחת. התחלנו בגיוס תרומות לבניין בית הכנסת ובית מדרש על מנת להרחיב את הפעילות הענפה. המעוניינים להיות שותפים בגיוס התרומות נא ליצור קשר בטלפון 08-8656884או בנייד 050-4101733

חינוך ילדים, זוגיות, אמונה, מסילת ישרים

עדכונים בבניית בית מקדשנו

כתבות אחרונות

bottom of page