top of page

זוגיות

זוגיות - דיבור אפקטיבי "אל תדבר אל הקיר" כלל א'

זוגיות - דיבור אפקטיבי "אל תשתמש בכינויי גנאי" - כלל ב'

זוגיות - דיבור אפקטיבי " אל תתקיפו" - כלל ג'

זוגיות - דיבור אפקטיבי " אל תגזימו" - כלל ד'

זוגיות -דיבור אפקטיבי "אל תעסוק בקריאת מחשבות" - כלל ה'

זוגיות - דיבור אפקטיבי "לדון בענין ולא במקרה" - כלל ו'

זוגיות - דיבור אפקטיבי "להתמקד ברגש ולא בתאוריה" - כלל ז' 

זוגיות- דיבור אפקטיבי "הסבר מדוע את/ה מרגיש/ה כך" - כלל ח'

זוגיות - דיבור אפקטיבי "נבהיר את עצמנו מפורשות" - כלל ט'

זוגיות - דיבור אפקטיבי "לדבר בתוך מסגרת הזמן" - כלל י'

זוגיות - סיכום 10 כללים לדיבור אפקטיבי + שני המלצות חלק א' 

זוגיות - דיבור אפקטיבי "אל תדבר אל הקיר" כלל א' 

 

מתוך מגוון רחב של פעולות שעושה האדם במשך היום, הפעולה הכי דומיננטית היא "הדיבור" שבה נתייחד האדם בלבד כמו שכתוב בספר בראשית "ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "רוח ממללא" היינו כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם. בכח הדיבור אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, מביעים תחושות ורגשות, לומדים תורה, עושים חסד ע"י עידוד החלשים, העניים והנאנקים, מנחמים אבלים, משמחים העצובים ועוד ועוד...
עם הכלי האדיר הזה שהוא כח הדיבור אפשר לבנות עולמות וח"ו גם להרוס עולמות. בסדרת השיעורים שלפניכם אנו נלמד נכון להשתמש בכח הדיבור ובכך נבנה קשר טוב עם בן/בת הזוג, עם ילדינו, שכנינו, מכרינו, ידידינו וכו' וכו'.
הכלל הראשון בדיבור אפקטיבי הוא, שלפני שאנו מדברים עלינו לוודא שיש מי שמאזין לנו ומעוניין כעת לשמוע אותנו. עלינו לבדוק את השטח לפני הדיבור, האם בן/ בת הזוג כרגע במצב רוח המאפשר שיחה נוחה ונעימה. האם הוא/ היא כועס/ת מרוכז/ת בדבר אחר, טרוד/ה וכו'. 
המשך מעניין ופורה בעזה"י.

זוגיות - דיבור אפקטיבי "אל תשתמש בכינויי גנאי" - כלל ב' 


מתוך מגוון רחב של פעולות שעושה האדם במשך היום, הפעולה הכי דומיננטית היא "הדיבור" שבה נתייחד האדם בלבד כמו שכתוב בספר בראשית "ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "רוח ממללא" היינו כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם. בכח הדיבור אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, מביעים תחושות ורגשות, לומדים תורה, עושים חסד ע"י עידוד החלשים, העניים והנאנקים, מנחמים אבלים, משמחים העצובים ועוד ועוד...
עם הכלי האדיר הזה שהוא כח הדיבור אפשר לבנות עולמות וח"ו גם להרוס עולמות. בסדרת השיעורים שלפניכם אנו נלמד נכון להשתמש בכח הדיבור ובכך נבנה קשר טוב עם בן/בת הזוג, עם ילדינו, שכנינו, מכרינו, ידידינו וכו' וכו'.
אין ספק שכינויי גנאי במהלך שיחה עם כל אדם בעולם עוזרת לנו לפרוק מתחים, תחושות ורגשות קשים. הדבר גם מעניק סיפוק יצרים שליליים, אך בחיי הנישואין עלולים מילים אלו להותיר את הרושם הקשה והשלילי לאורך שנים. לכן, עלינו לעשות כל מאמץ ולהמנע משימוש בכינויי גנאי כלפי בן/בת הזוג .
המשך כבר תשמעו בהרצאה שלפניכם...

זוגיות - דיבור אפקטיבי " אל תתקיפו" - כלל ג'


מתוך מגוון רחב של פעולות שעושה האדם במשך היום, הפעולה הכי דומיננטית היא "הדיבור" שבה נתייחד האדם בלבד כמו שכתוב בספר בראשית "ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "רוח ממללא" היינו כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם. בכח הדיבור אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, מביעים תחושות ורגשות, לומדים תורה, עושים חסד ע"י עידוד החלשים, העניים והנאנקים, מנחמים אבלים, משמחים העצובים ועוד ועוד...
עם הכלי האדיר הזה שהוא כח הדיבור אפשר לבנות עולמות וח"ו גם להרוס עולמות. בסדרת השיעורים שלפניכם אנו נלמד נכון להשתמש בכח הדיבור ובכך נבנה קשר טוב עם בן/בת הזוג, עם ילדינו, שכנינו, מכרינו, ידידינו וכו' וכו'.
מתקפת מילים על בן שיחנו יהיה מי שיהיה, הן למעשה כתבי אישום כדוגמאת כתבי האישום הפליליים בבתי המשפט. ואף על פי שאנו אומרים זאת בנימה צדקנית, הדבר גורר אחריו תמיד את הצורך להתגונן ולפעמים אף להשיב מלחמה שערה.
היום בהרצאה שלפנינו אנו נלמד באלו מילים אנו לעולם לא נשתמש כשנשוחח עם בן/ בת זוגנו, אדרבא באלו מילים נבחר כדי להביע את תחושותינו מבלי שבן/בת זוגנו ירגיש מותקף.
בואו נצא לדרך...

זוגיות - דיבור אפקטיבי "אל תגזימו" - כלל ד'

 

מתוך מגוון רחב של פעולות שעושה האדם במשך היום, הפעולה הכי דומיננטית היא "הדיבור" שבה נתייחד האדם בלבד כמו שכתוב בספר בראשית "ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "רוח ממללא" היינו כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם. בכח הדיבור אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, מביעים תחושות ורגשות, לומדים תורה, עושים חסד ע"י עידוד החלשים, העניים והנאנקים, מנחמים אבלים, משמחים העצובים ועוד ועוד...עם הכלי האדיר הזה שהוא כח הדיבור אפשר לבנות עולמות וח"ו גם להרוס עולמות. בסדרת השיעורים שלפניכם אנו נלמד נכון להשתמש בכח הדיבור ובכך נבנה קשר טוב עם בן/בת הזוג, עם ילדינו, שכנינו, מכרינו, ידידינו וכו' וכו'.אחת הדרכים בה אנו משתמשים לפרוק את תחושותינו הקשות היא על ידי הגזמה. זו צורת התבטאות שעוזרת לנו להשתחרר ממתח, אך ודאי היא לא עוזרת להרמוניה בבית. ברגע שבן/בת הזוג שומע הגזמה בצורה הכי קלה, הוא/היא ירשה לעצמו לדחות את כל מה שאתם אומרים ואפילו שהם דברים אמיתיים וצודקים.היום בשיעור נלמד איזה ביטויים הם ביטויי הגזמה שצריך למחוק אותם מאוצר המילים שלנו כדי שבן/בת שיחנו ישמע ויבין אותנו, בהצלחה...

זוגיות - דיבור אפקטיבי "אל תעסוק בקריאת מחשבות" - כלל ה'


מתוך מגוון רחב של פעולות שעושה האדם במשך היום, הפעולה הכי דומיננטית היא "הדיבור" שבה נתייחד האדם בלבד כמו שכתוב בספר בראשית "ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "רוח ממללא" היינו כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם. בכח הדיבור אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, מביעים תחושות ורגשות, לומדים תורה, עושים חסד ע"י עידוד החלשים, העניים והנאנקים, מנחמים אבלים, משמחים העצובים ועוד ועוד...
עם הכלי האדיר הזה שהוא כח הדיבור אפשר לבנות עולמות וח"ו גם להרוס עולמות. בסדרת השיעורים שלפניכם אנו נלמד נכון להשתמש בכח הדיבור ובכך נבנה קשר טוב עם בן/בת הזוג, עם ילדינו, שכנינו, מכרינו, ידידינו וכו' וכו'.
בני אדם נוטים לחשוב את עצמם לפסיכולוגים, למגידי עתידות או קוראי מחשבות וכך מתיימרים לדעת את המניעים של בן/בת הזוג לכל פעולה שנעשית במסגרת חיי המשפחה. אך יש כאן סיכון גבוה להתלקחות רגשית סוערת בתוך הבית בין בני הזוג.
ננהג בחכמה ובתבונה ובמקום לנחש כל מיני ניחושים למינהם, נשאל ישירות את בן/בת הזוג למניעים שלו/ה אם זה כל כך חשוב לנו לדעת זאת. ההמשך בהרצאה שלפנינו...

זוגיות- דיבור אפקטיבי "לדון בענין ולא במקרה" - כלל ו'


מתוך מגוון רחב של פעולות שעושה האדם במשך היום, הפעולה הכי דומיננטית היא "הדיבור" שבה נתייחד האדם בלבד כמו שכתוב בספר בראשית "ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "רוח ממללא" היינו כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם. בכח הדיבור אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, מביעים תחושות ורגשות, לומדים תורה, עושים חסד ע"י עידוד החלשים, העניים והנאנקים, מנחמים אבלים, משמחים העצובים ועוד ועוד...
עם הכלי האדיר הזה שהוא כח הדיבור אפשר לבנות עולמות וח"ו גם להרוס עולמות. בסדרת השיעורים שלפניכם אנו נלמד נכון להשתמש בכח הדיבור ובכך נבנה קשר טוב עם בן/בת הזוג, עם ילדינו, שכנינו, מכרינו, ידידינו וכו' וכו'.
קורה לפעמים שבשעת שיחה/דיון בין בני הזוג מנסה אחד הצדדים לפתור את כל הבעיות שקשורים להתרחשות בודדת אחת. הדבר עלול לגרום לצד השני לאבד את סבלונותו ולצאת מהשיחה במקרה הטוב ולהתנהג בצורה שלילית במקרה הגרוע.
"החכם עיניו בראשו" אמרו חז"ל, היינו אל תימתח את הגומי יותר מדי שמא יקרע. עדיף להתמקד בעניין אחד בלבד שקשור לאותה התרחשות/מקרה בודד/ת. בואו נשמור את שאר הנושאים לפעם הבאה...

זוגיות- דיבור אפקטיבי "הסבר מדוע את/ה מרגיש/ה כך" - כלל ח'

 

מתוך מגוון רחב של פעולות שעושה האדם במשך היום, הפעולה הכי דומיננטית היא "הדיבור" שבה נתייחד האדם בלבד כמו שכתוב בספר בראשית "ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "רוח ממללא" היינו כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם. בכח הדיבור אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, מביעים תחושות ורגשות, לומדים תורה, עושים חסד ע"י עידוד החלשים, העניים והנאנקים, מנחמים אבלים, משמחים העצובים ועוד ועוד...עם הכלי האדיר הזה שהוא כח הדיבור אפשר לבנות עולמות וח"ו גם להרוס עולמות. בסדרת השיעורים שלפניכם אנו נלמד נכון להשתמש בכח הדיבור ובכך נבנה קשר טוב עם בן/בת הזוג, עם ילדינו, שכנינו, מכרינו, ידידינו וכו' וכו'.הרגשות ותחושות הן שונות מאדם לאדם. כל סיטואציה בחיים שיחוו שני בני אדם במידה שווה, עדיין ההרגשה והתוצאה מהחוויה תהיה שונה מאדם אחד למשנהו. אם נשכיל לדעת ולהפנים זאת, נדע ונבין שבן זוגנו אינו מבין כל כך את תחושותנו ומדוע אנו מרגישים כך או כך. אם נסביר את תחושותינו, אפילו אם בן/בת הזוג לא יסכים איתנו ויחלוק עלינו, בכל זאת הוא לפחות יבין אותנו ואת המניעים שלנו להתנהגות כזו או אחרת. גם אם אנו לא מסכימים איתו, עדיין תהיה לזה הבנה והדרך לגישור קרובה יותר מתמיד.בואו נשתמש בכלל זה ונמנע מעצמנו עגמת נפש ונביא את השלום והשלווה לביתנו.

זוגיות- דיבור אפקטיבי "נבהיר את עצמנו מפורשות" - כלל ט'


מתוך מגוון רחב של פעולות שעושה האדם במשך היום, הפעולה הכי דומיננטית היא "הדיבור" שבה נתייחד האדם בלבד כמו שכתוב בספר בראשית "ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "רוח ממללא" היינו כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם. בכח הדיבור אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, מביעים תחושות ורגשות, לומדים תורה, עושים חסד ע"י עידוד החלשים, העניים והנאנקים, מנחמים אבלים, משמחים העצובים ועוד ועוד...
עם הכלי האדיר הזה שהוא כח הדיבור אפשר לבנות עולמות וח"ו גם להרוס עולמות. בסדרת השיעורים שלפניכם אנו נלמד נכון להשתמש בכח הדיבור ובכך נבנה קשר טוב עם בן/בת הזוג, עם ילדינו, שכנינו, מכרינו, ידידינו וכו' וכו'.
בני אדם נוטים לדבר בקודים ובקצרה כשמבקשים משהו מבן זוגם, ילדם או אפילו פועל במפעל וכדומה. האדם בטוח שכמו שהוא בעצמו מבין את ההוראה/הבקשה בצורה ברורה כך הוא בטוח שגם השני מבין. מחשבה זו גוררת אחריה אשליה שהבקשה והמשימה תמולא בשלימות, אך האשליה והציפייה מתנפצת כיון שהזולת לא הבין בדיוק מה אנו רוצים ממנו.
בואו נתחיל לדבר בשפה יותר ברורה ומפורטת בדיוק למה אנו מתכוונים בבקשה או במשימה וכך נמנע מעצמנו אכזבות וההרמוניה תשכון בביתנו. כל טוב!

זוגיות - דיבור אפקטיבי "לדבר בתוך מסגרת הזמן" - כלל י'


מתוך מגוון רחב של פעולות שעושה האדם במשך היום, הפעולה הכי דומיננטית היא "הדיבור" שבה נתייחד האדם בלבד כמו שכתוב בספר בראשית "ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "רוח ממללא" היינו כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם. בכח הדיבור אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, מביעים תחושות ורגשות, לומדים תורה, עושים חסד ע"י עידוד החלשים, העניים והנאנקים, מנחמים אבלים, משמחים העצובים ועוד ועוד...
עם הכלי האדיר הזה שהוא כח הדיבור אפשר לבנות עולמות וח"ו גם להרוס עולמות. בסדרת השיעורים שלפניכם אנו נלמד נכון להשתמש בכח הדיבור ובכך נבנה קשר טוב עם בן/בת הזוג, עם ילדינו, שכנינו, מכרינו, ידידינו וכו' וכו'.
קשה לנו לשמוע לפעמים את בן/בת הזוג שמאריך בדיבורים ובפרט אם הוא/היא מעלה מועקות, צרות, חוסר שביעות רצון וכדומה. מאידך כשאנו מקבלים את רשות הדיבור אנו מרשים לעצמנו לנצל את המיקרופון שעבר לידיים שלנו ומתחילים לדבר באריכות מעייפת ומתישה. אם לא נגביל את הדיבור לזמן קצר וסביר שבן/בת הזוג יוכל לשמוע "בכיף" את מה שאנו רוצים שהוא ישמע, השיחה עלולה לצאת מהמסגרת וגם תחרוג לפסים שליליים, כעסים, חוסר סבלנות וכדומה והפיצוצים כבר כאן...

זוגיות- דיבור אפקטיבי "להתמקד ברגש ולא בתאוריה" - כלל ז'


מתוך מגוון רחב של פעולות שעושה האדם במשך היום, הפעולה הכי דומיננטית היא "הדיבור" שבה נתייחד האדם בלבד כמו שכתוב בספר בראשית "ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "רוח ממללא" היינו כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם. בכח הדיבור אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, מביעים תחושות ורגשות, לומדים תורה, עושים חסד ע"י עידוד החלשים, העניים והנאנקים, מנחמים אבלים, משמחים העצובים ועוד ועוד...
עם הכלי האדיר הזה שהוא כח הדיבור אפשר לבנות עולמות וח"ו גם להרוס עולמות. בסדרת השיעורים שלפניכם אנו נלמד נכון להשתמש בכח הדיבור ובכך נבנה קשר טוב עם בן/בת הזוג, עם ילדינו, שכנינו, מכרינו, ידידינו וכו' וכו'.
הרבה פעמים אנו מתווכחים עם בן/בת הזוג ומנסים לשכנעו/ה ע"י תאוריות או עקרונות. אנו מנסים להצטייר כאנשי אמת ואנשי עקרונות, אך הדבר גורם לעיתים לוויכוחים יותר חזקים ולפירוד הלבבות, כי גם לבן שיחנו יש לו תאוריות ועקרונות אחרים שונים משלנו. יתכן מאוד דוקא שהוא/היא צודקים ולא אנחנו, אבל אם נהיה חכמים אנו נדבר יותר על הרגשות שלנו, מה אנו חשים ומה אנו מרגישים בענין פלוני או אלמוני הקשור לזוגיות, לחינוך הילדים, פרנסה ועוד...
הרי אף אחד לא יכול לסתור את דברינו ולומר שאנו לא מרגישים או חשים כפי שאנו מתארים. הנה כבר ריככנו את חילוקי הדעות ואנו כבר בדרך לדו שיח יותר לבבי ופורה... בהצלחה!

זוגיות

זוגיות - סיכום 10 כללים לדיבור אפקטיבי 

לאחר עשרה שיעורים איך לדבר דיבור אפקטיבי שהם עשרה כללים שאסור בשום פנים ואופן לעבור עליהם, נעשה היום בשיעור סיכום קצר כדי שיקל עלינו לזכור את הכללים ונזכור אותם בשעה שאנו משוחחים ומתקשרים עם הבן/בת זוג או כל אדם אחר.

 

בהמשך השיעור נקבל עוד שני המלצות לדיבור אפקטיבי שאינם חובה גמורה אבל כדאי מאוד ליישם אותם.

א. ליצור קשר עין עם השומע כולל תנוחות גוף המשדרות אמפתיה.

ב. לפתוח את השיחה במסר חיובי כגון דברי שבח או מחמאה בתנאי שזה לא יהיה מניפולטיבי.

bottom of page