top of page
עדכונים אחרונים

מסילת ישרים - בביאור מידת הנקיות פרק י' חלק ב'

מסילת ישרים - בביאור מידת הנקיות פרק י' חלק ב' והנה על מידה זו היה דוד שמח בעצמו ואומר (תהילים כ"ו ו'): "ארחץ בניקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה'", כי באמת רק מי שינקה לגמרי מכל נדנוד חטא ועוון, הוא הוא הראוי לראות את פני המלך ה', כי זולת זה אין לו אלא "בשתי ונכלמתי להרים אלוהי פני אליך". והנה וודאי כי מלאכה רבה היא לאדם להגיע אל שלימות המידה הזאת, כי העבירות הניכרות וידועות קלות הן להישמר מהם, כיון שרעתם גלויה, אך הדקדוק הזה המצטרך לנקיות הוא הקשה יותר, כי הוראת ההיתר מכסה על החטא וכמו שכתבתי והוא כעניין מה שאמרו חז"ל (עבודה זרה י"ח): "עבירות שאדם דש בעקביו סובבות אותו בשעת הדין", ועל דרך זה אמרו ז"ל (בבא בתרא קס"ה): "רובם בגזל, ומיעוטם בעריות, וכולם באבק לשון הרע". כי מפני רוב דקותו כל בני אדם נכשלים בו במה שאין מכירים אותו. ואמרו חז"ל, שדוד היה נזהר ומנקה עצמו ניקיון גמור מכל אלה, ועל כן היה הולך למלחמה בביטחון חזק, והיה שואל (תהילים י"ח לח): "ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם", מה שלא שאלו יהושפט, אסא וחזקיה, לפי שלא היה מנוקים כל כך. והוא מה שאמר הוא עצמו בתוך דבריו (שם כ"א): "יגמלני ד' כצדקי כבור ידי ישיב לי" ואמר עוד (שם): "וישב ה' לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו", והוא הבור והניקיון הזה שזכרנו. ואז חזר ואמר עוד (שם כ"ט): "כי בך ארוץ גדוד וגו' ארדוף אויבי ואשיגם" והוא עצמו אמר עוד (שם כ"ד ג'): "מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו, נקי כפים ובר לבב". ואמנם וודאי שהמידה הזאת קשה, כי טבע האדם חלש ולבו נפתה על נקלה ומתיר לעצמו הדברים שיוכל למצוא בהם כדי הטעאה. ובוודאי שמי שהגיע לזאת המידה כבר הגיע למדרגה גדולה, כי בפני מלחמה חזקה עמד וניצח. ונבוא עתה לבאר פרטי המידה הזאת.

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page