top of page
עדכונים אחרונים

מסילת ישרים - בפרטי מידת הנקיות פרק יא' חלק ד'

מסילת ישרים - בפרטי מידת הנקיות פרק יא' חלק ד' ונדבר עתה מן העריות שגם הם מן החמורים, והם שניים במדרגה אל הגזל, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא קס"ה): "רובם בגזל, ומעוטם בעריות".והנה מי שירצה להנקות לגמרי מזה החטא, גם לו תצטרך מלאכה לא מועטת, כי אין בכלל האסור גופו של מעשה בלבד, אלא כל הקרוב אליו, ומקרא מלא הוא (ויקרא י"ח): "לא תקרבו לגלות ערווה". ואמרו חז"ל (שמות רבה פרק ט"ז): "אמר הקדוש ברוך הוא: אל תאמר הואיל ואסור לי להשתמש באשה, הריני תופשה ואין לי עוון, הריני מגפפה ואין לי עוון, או שאני נושקה ואין לי עוון, אמר הקדוש ברוך הוא: כשם שאם נדר נזיר לשתות יין, אסור לאכול ענבים לחים ויבשים ומשרת ענבים וכל היוצא מגפן היין, אף אישה שאינה שלך אסור ליגע בה כל עיקר. וכל מי שנוגע באשה שאינה שלו מביא מיתה לעצמו. וכו'". והבט מה נפלאו דברי המאמר הזה, כי המשיל את האסור הזה לנזיר, אשר אף על פי שעיקר האסור אינו אלא שתיית יין, הנה אסרה לו תורה כל מה שיש לו שייכות עם היין, והיה זה לימוד שלימדה תורה לחכמים, איך יעשו הם הסייג לתורה במשמרת שנמסר בידם לעשות למשמרתה, כי ילמדו מן הנזיר לאסור בעבור העיקר גם כל דדמי ליה. ונמצא שעשתה התורה במצווה זאת של נזיר, מה שמסרה לחכמים שיעשו בשאר כל המצוות, למען דעת שזה רצונו של מקום. וכשאוסר לנו אחד מן האיסורין, ילמד סתום מן המפורש לאסור כל הקרוב לו. ועל זה הדרך אסרו בעניין זה של העריות כל מה שהוא ממינו של הזנות או הקרוב אליו, יהיה באיזה חוש שיהיה דהיינו, בין במעשה, בין בראיה, בין בדיבור, ואפילו במחשבה. ועתה אביא לך ראיות על כל אלה מדבריהם ז"ל: במעשה, דהיינו בנגיעה או החיבוק וכיוצא, כבר נתבאר למעלה במאמר שזכרנו, ואין צורך להאריך. בראייה, אמרו ז"ל (ברכות ס"א): "יד ליד לא ינקה רע" - "כל הַמְּרַצֶּה מעות מידו לידה כדי להסתכל בה, לא ינקה מדינה של גיהינום". ואמרו עוד (שבת ס"ד): "מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה? מפני שזנו עיניהם מן הערווה וכו'. אמר רב ששת: מפני מה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ, עם תכשיטן שבפנים? לומר לך, כל המסתכל באצבע קטנה של אשה, כאילו מסתכל במקום הטורף. (ברכות כ"ד). ואמרו עוד: "ונשמרת מכל דבר רע" (דברים כ"ג) - "שלא יסתכל אדם באשה נאה ואפילו היא פנויה, אשת איש - ואפילו היא מכוערת (עבודה זרה כ') .

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page