top of page

הקפות שניות

דעת ותבונה - הקפות שניות חלק א תשע 

דעת ותבונה הקפות שניות חלק ב תשע 

דעת ותבונה הקפות שניות חלק ג תשע 

דעת ותבונה הקפות שניות חלק ד תשע 

דעת ותבונה הקפות שניות תשעב - הארוך

דעת ותבונה הקפות שניות תשעב חלק א

דעת ותבונה הקפות שניות תשעב חלק ב

דעת ותבונה הקפות שניות תשעב חלק ג

הקפות שניות תשעג חלק א 

הקפות שניות תשעג חלק ב 

ע"פ האר"י הקדוש בחג שמחת תורה יש לערוך בסה"כ 28 הקפות לתיבה שעליה ספרי התורה ולרקוד ולפזז ולכרכר לכבוד התורה. שבע הקפות בליל שמחת תורה, שבע אחרי תפילת שחרית ומוסף, שבע אחרי תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי שמחת תורה.
על הסדר הזה מקפידים בישיבת דעת ותבונה באשדוד. במוצאי החג רוקדים ושמחים יהודים שמגיעים מכל רחבי הארץ לשמוח בשמחת התורה עד השעות הקטנות של הלילה. בסוף האירוע (בסביבות השעה 1- 2 בלילה ) כל הקהל מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ומתברך מפי ראש הישיבה שליט"א בכל הברכות ולכל הישועות לכלל ולפרט.

ע"פ האר"י הקדוש בחג שמחת תורה יש לערוך בסה"כ 28 הקפות לתיבה שעליה ספרי התורה ולרקוד ולפזז ולכרכר לכבוד התורה. שבע הקפות בליל שמחת תורה, שבע אחרי תפילת שחרית ומוסף, שבע אחרי תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי שמחת תורה.
על הסדר הזה מקפידים בישיבת דעת ותבונה באשדוד. במוצאי החג רוקדים ושמחים יהודים שמגיעים מכל רחבי הארץ לשמוח בשמחת התורה עד השעות הקטנות של הלילה. בסוף האירוע (בסביבות השעה 1- 2 בלילה ) כל הקהל מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ומתברך מפי ראש הישיבה שליט"א בכל הברכות ולכל הישועות לכלל ולפרט.

הקפות שניות

ע"פ האר"י הקדוש בחג שמחת תורה יש לערוך בסה"כ 28 הקפות לתיבה שעליה ספרי התורה ולרקוד ולפזז ולכרכר לכבוד התורה. שבע הקפות בליל שמחת תורה, שבע אחרי תפילת שחרית ומוסף, שבע אחרי תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי שמחת תורה.
על הסדר הזה מקפידים בישיבת דעת ותבונה באשדוד. במוצאי החג רוקדים ושמחים יהודים שמגיעים מכל רחבי הארץ לשמוח בשמחת התורה עד השעות הקטנות של הלילה. בסוף האירוע (בסביבות השעה 1- 2 בלילה ) כל הקהל מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ומתברך מפי ראש הישיבה שליט"א בכל הברכות ולכל הישועות לכלל ולפרט.

ע"פ האר"י הקדוש בחג שמחת תורה יש לערוך בסה"כ 28 הקפות לתיבה שעליה ספרי התורה ולרקוד ולפזז ולכרכר לכבוד התורה. שבע הקפות בליל שמחת תורה, שבע אחרי תפילת שחרית ומוסף, שבע אחרי תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי שמחת תורה.
על הסדר הזה מקפידים בישיבת דעת ותבונה באשדוד. במוצאי החג רוקדים ושמחים יהודים שמגיעים מכל רחבי הארץ לשמוח בשמחת התורה עד השעות הקטנות של הלילה. בסוף האירוע (בסביבות השעה 1- 2 בלילה ) כל הקהל מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ומתברך מפי ראש הישיבה שליט"א בכל הברכות ולכל הישועות לכלל ולפרט.

ע"פ האר"י הקדוש בחג שמחת תורה יש לערוך בסה"כ 28 הקפות לתיבה שעליה ספרי התורה ולרקוד ולפזז ולכרכר לכבוד התורה. שבע הקפות בליל שמחת תורה, שבע אחרי תפילת שחרית ומוסף, שבע אחרי תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי שמחת תורה.
על הסדר הזה מקפידים בישיבת דעת ותבונה באשדוד. במוצאי החג רוקדים ושמחים יהודים שמגיעים מכל רחבי הארץ לשמוח בשמחת התורה עד השעות הקטנות של הלילה. בסוף האירוע (בסביבות השעה 1- 2 בלילה ) כל הקהל מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ומתברך מפי ראש הישיבה שליט"א בכל הברכות ולכל הישועות לכלל ולפרט.

ע"פ האר"י הקדוש בחג שמחת תורה יש לערוך בסה"כ 28 הקפות לתיבה שעליה ספרי התורה ולרקוד ולפזז ולכרכר לכבוד התורה. שבע הקפות בליל שמחת תורה, שבע אחרי תפילת שחרית ומוסף, שבע אחרי תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי שמחת תורה.
על הסדר הזה מקפידים בישיבת דעת ותבונה באשדוד. במוצאי החג רוקדים ושמחים יהודים שמגיעים מכל רחבי הארץ לשמוח בשמחת התורה עד השעות הקטנות של הלילה. בסוף האירוע (בסביבות השעה 1- 2 בלילה ) כל הקהל מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ומתברך מפי ראש הישיבה שליט"א בכל הברכות ולכל הישועות לכלל ולפרט.

ע"פ האר"י הקדוש בחג שמחת תורה יש לערוך בסה"כ 28 הקפות לתיבה שעליה ספרי התורה ולרקוד ולפזז ולכרכר לכבוד התורה. שבע הקפות בליל שמחת תורה, שבע אחרי תפילת שחרית ומוסף, שבע אחרי תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי שמחת תורה.
על הסדר הזה מקפידים בישיבת דעת ותבונה באשדוד. במוצאי החג רוקדים ושמחים יהודים שמגיעים מכל רחבי הארץ לשמוח בשמחת התורה עד השעות הקטנות של הלילה. בסוף האירוע (בסביבות השעה 1- 2 בלילה ) כל הקהל מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ומתברך מפי ראש הישיבה שליט"א בכל הברכות ולכל הישועות לכלל ולפרט.

ע"פ האר"י הקדוש בחג שמחת תורה יש לערוך בסה"כ 28 הקפות לתיבה שעליה ספרי התורה ולרקוד ולפזז ולכרכר לכבוד התורה. שבע הקפות בליל שמחת תורה, שבע אחרי תפילת שחרית ומוסף, שבע אחרי תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי שמחת תורה.
על הסדר הזה מקפידים בישיבת דעת ותבונה באשדוד. במוצאי החג רוקדים ושמחים יהודים שמגיעים מכל רחבי הארץ לשמוח בשמחת התורה עד השעות הקטנות של הלילה. בסוף האירוע (בסביבות השעה 1- 2 בלילה ) כל הקהל מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ומתברך מפי ראש הישיבה שליט"א בכל הברכות ולכל הישועות לכלל ולפרט.

ע"פ האר"י הקדוש בחג שמחת תורה יש לערוך בסה"כ 28 הקפות לתיבה שעליה ספרי התורה ולרקוד ולפזז ולכרכר לכבוד התורה. שבע הקפות בליל שמחת תורה, שבע אחרי תפילת שחרית ומוסף, שבע אחרי תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי שמחת תורה.
על הסדר הזה מקפידים בישיבת דעת ותבונה באשדוד. במוצאי החג רוקדים ושמחים יהודים שמגיעים מכל רחבי הארץ לשמוח בשמחת התורה עד השעות הקטנות של הלילה. בסוף האירוע (בסביבות השעה 1- 2 בלילה ) כל הקהל מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ומתברך מפי ראש הישיבה שליט"א בכל הברכות ולכל הישועות לכלל ולפרט.

ע"פ האר"י הקדוש בחג שמחת תורה יש לערוך בסה"כ 28 הקפות לתיבה שעליה ספרי התורה ולרקוד ולפזז ולכרכר לכבוד התורה. שבע הקפות בליל שמחת תורה, שבע אחרי תפילת שחרית ומוסף, שבע אחרי תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי שמחת תורה.
על הסדר הזה מקפידים בישיבת דעת ותבונה באשדוד. במוצאי החג רוקדים ושמחים יהודים שמגיעים מכל רחבי הארץ לשמוח בשמחת התורה עד השעות הקטנות של הלילה. בסוף האירוע (בסביבות השעה 1- 2 בלילה ) כל הקהל מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ומתברך מפי ראש הישיבה שליט"א בכל הברכות ולכל הישועות לכלל ולפרט.

bottom of page