top of page

שמחת בית השואבה

שמחת בית השואבה - תשע"ו 

בוא נרי מחה חובה שמחת בית השואבה - תשע"ו

"אנא שא אב" (שמחת בית השואבה תשע"ו) 

נחה רם לעמך - תשע"ו

 תן אבי לסבל - תשע"ו

שמחת בית השואבה תשע"ז - ישיבת דעת ותבונה אשדוד - חלק א' 

שמחת בית השואבה תשע"ז - ישיבת דעת ותבונה אשדוד - חלק ב' 

שמחת בית השואבה תשע"ז - ישיבת דעת ותבונה אשדוד - חלק ג' 

שמחת בית השואבה תשע"ז - ישיבת דעת ותבונה אשדוד - חלק ד' 

שמחת בית השואבה תשע"ז - ישיבת דעת ותבונה אשדוד - חלק ה' 

שמחת בית השואבה תשע"ח - ישיבת דעת ותבונה

כל עם ישראל חוגג את חג החנוכה ללא יוצא מן הכלל. כולם מדליקים נרות חנוכה בבית, בבית הכנסת, בבית הספר, במקומות עבודה, במסיבות ואירועים ועוד.
כולנו יודעים על מלחמת החשמונאים נגד היוונים והמתיוונים למיניהם, אך האם אנו יודעים שעיקר המלחמה הייתה על השפעת תרבות יוון שדגלה בספורט ובפיתוח הגוף בשעה שתרבות ישראל מבוססת על פיתוח הנפש והרווח. בואו נשמע הרצאה מרתקת בנושא זה..

בהשתתפות תלמידי ישיבת דעת ותבונה.
בכל יום מימי חול המועד סוכות נהגו עם ישראל לשמוח שמחת בית השואבה זכר לשאיבת המים לצורך ניסוך המים על גבי המזבח בזמן הקרבת קרבן התמיד.
גם בישיבת דעת ותבונה שמחים בכל לילה בסוכת אחד התלמידים.
בסרטון שלפנינו נשמע מחרוזת שהמילים נכתבו ע"י ראש הישיבה והשמחה היא בסוכתו של ר' אבימלך אשטיבקר הי"ו ברחוב רש"י באזור ט' באשדוד

בכל יום מימי חול המועד סוכות נהגו עם ישראל לשמוח שמחת בית השואבה זכר לשאיבת המים לצורך ניסוך המים על גבי המזבח בזמן הקרבת קרבן התמיד. גם בישיבת דעת ותבונה שמחים בכל לילה בסוכת אחד התלמידים.
בסרטון שלפנינו נשמע את השיר "אנא שא אב" שהמילים נכתבו ע"י ראש הישיבה והשמחה היא בסוכתו של ר' אבימלך אשטיבקר הי"ו ברחוב רש"י באזור ט' באשדוד

שמחת בית השואבה תשע"ו
בכל יום מימי חול המועד סוכות נהגו עם ישראל לשמוח שמחת בית השואבה זכר לשאיבת המים לצורך ניסוך המים על גבי המזבח בזמן הקרבת קרבן התמיד. גם בישיבת דעת ותבונה שמחים בכל לילה בסוכת אחד התלמידים.
בסרטון שלפנינו נשמע שיר "נחה רם לעמך" שהמילים נכתבו ע"י ראש הישיבה והשמחה היא בסוכתו של ר' אבימלך אשטיבקר הי"ו ברחוב רש"י באזור ט' באשדוד

שמחת בית השואבה תשע"ו
בכל יום מימי חול המועד סוכות נהגו עם ישראל לשמוח שמחת בית השואבה זכר לשאיבת המים לצורך ניסוך המים על גבי המזבח בזמן הקרבת קרבן התמיד. גם בישיבת דעת ותבונה שמחים בכל לילה בסוכת אחד התלמידים.
בסרטון שלפנינו נשמע שיר שהמילים" תן אבי לסבל" נכתבו ע"י ראש הישיבה והשמחה היא בסוכתו של ר' אבימלך אשטיבקר הי"ו ברחוב רש"י באזור ט' באשדוד

בכל יום מימי חול המועד סוכות נהגו עם ישראל לשמוח שמחת בית השואבה זכר לשאיבת המים לצורך ניסוך המים על גבי המזבח בזמן הקרבת קרבן התמיד. גם בישיבת דעת ותבונה שמחים בכל לילה בסוכת אחד התלמידים.
בסרטון שלפנינו נשמע את השיר "תן אבי לסבל ביתו אנא" שהמילים נכתבו ע"י ראש הישיבה והשמחה היא בסוכתו של ר' אבימלך אשטיבקר הי"ו ברחוב רש"י באזור ט' באשדוד

בכל יום מימי חול המועד סוכות נהגו עם ישראל לשמוח שמחת בית השואבה זכר לשאיבת המים לצורך ניסוך המים על גבי המזבח בזמן הקרבת קרבן התמיד. גם בישיבת דעת ותבונה שמחים בכל לילה בסוכת אחד התלמידים.
בסרטון שלפנינו נשמע את השיר "מהרה צודה לרדני" שהמילים נכתבו ע"י ראש הישיבה והשמחה היא בסוכתו של ר' אבימלך אשטיבקר הי"ו ברחוב רש"י באזור ט' באשדוד

בכל יום מימי חול המועד סוכות נהגו עם ישראל לשמוח שמחת בית השואבה זכר לשאיבת המים לצורך ניסוך המים על גבי המזבח בזמן הקרבת קרבן התמיד. גם בישיבת דעת ותבונה שמחים בכל לילה בסוכת אחד התלמידים.
בסרטון שלפנינו נשמע את השיר "בוא רם השקה לי" שהמילים נכתבו ע"י ראש הישיבה והשמחה היא בסוכתו של ר' אבימלך אשטיבקר הי"ו ברחוב רש"י באזור ט' באשדוד

בכל יום מימי חול המועד סוכות נהגו עם ישראל לשמוח שמחת בית השואבה זכר לשאיבת המים לצורך ניסוך המים על גבי המזבח בזמן הקרבת קרבן התמיד. גם בישיבת דעת ותבונה שמחים בכל לילה בסוכת אחד התלמידים.
בסרטון שלפנינו נשמע את השיר "ואפילו הסתרה שבהסתרה" שהמילים נכתבו ע"י ראש הישיבה והשמחה היא בסוכתו של ר' אבימלך אשטיבקר הי"ו ברחוב רש"י באזור ט' באשדוד

בכל יום מימי חול המועד סוכות נהגו עם ישראל לשמוח שמחת בית השואבה זכר לשאיבת המים לצורך ניסוך המים על גבי המזבח בזמן הקרבת קרבן התמיד. גם בישיבת דעת ותבונה שמחים בכל לילה בסוכת אחד התלמידים.
בסרטון שלפנינו נשמע שירים חסידיים והשמחה היא בסוכתו של ר' אבימלך אשטיבקר הי"ו ברחוב רש"י באזור ט' באשדוד

שמחת בית השואבה תשע"ח
בהשתתפות תלמידי ישיבת דעת ותבונה.
בכל יום מימי חול המועד סוכות נהגו עם ישראל לשמוח שמחת בית השואבה זכר לשאיבת המים לצורך ניסוך המים על גבי המזבח בזמן הקרבת קרבן התמיד.
גם בישיבת דעת ותבונה שמחים בכל לילה בסוכת אחד התלמידים.
בסרטון שלפנינו נראה את השמחה בסוכתו של ר' אבימלך אשטיבקר הי"ו ברחוב רש"י באזור ט' באשדוד

שמחת בית השואבה

bottom of page