top of page
עדכונים אחרונים

חינוך ילדים – דרך ארץ קדמה לתורה חלק ג'

החיים שלנו מתחילים כשאנחנו 50% מלאך ו 50% בהמה כמו שנאמר (איוב יא', יב') "עיר פרא אדם יולד". העבודה שלנו שלא נהיה בהמיים אלא מלאכים. ע"י בלימת התפשטות הבהמיות ובעזרת התורה והמצוות ביד האדם לקדש את עצמו כל הזמן עד שיגיע לתכלית הקדושה. אחרי חטא עץ הדעת נתקלל האדם שיאכל את עשב השדה כמו הבהמות אבל האדם הצטער מזה מאוד ואמר "אני וחמורי נאכל באבוס אחד?" הקב"ה החליף לו את הקללה וגזר "בזיעת אפיך תאכל לחם". האדם מעדיף לטרוח קשה עבור פרנסתו ובלבד שיאכל כבן אדם ולא כבהמה. זהו שכתוב בהלכות דרך ארץ: אתה בן אדם, אל תתנהג כמו שבא לך, כמו שמתחשק לך וכו', עליך לחשוב כל הזמן על הזולת, על מעמדך ועל תפקידך בבריאה ולהתנהג בהתאם לזה. הרמב"ם כותב לנו על הנהגתם של תלמידי חכמים איך ילכו, יתלבשו, ידברו, ירוצו וכו'. מה זה חשוב כל כך איך אדם הולך או אוכל או מתלבש? אלא שהיסוד הוא שאדם חייב כל הזמן להפגין שהוא בן אדם. יש צורת הליכה, ישיבה, אכילה, דיבור וכו' לבן אדם ולכל זה קוראים הלכות דרך ארץ. בלי זה אתה לא בן אדם ואין אפילו התחלת חינוך.

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page