top of page
עדכונים אחרונים

מסילת ישרים - בפרטי מידת הנקיות פרק יא' חלק א'

מסילת ישרים - בפרטי מידת הנקיות פרק יא' חלק א' פרטי מידת הנקיות רבים הם מאוד והנם ככל הפרטים שבכל השלוש מאות שישים וחמש מצוות לא תעשה. כי אמנם עניין המידה כבר אמרתי שהוא להיות נקי מכל ענפי העבירות, ואולם אף על פי שבכל העבירות משתדל היצר הרע להחטיא את האדם, כבר יש מהם שהטבע מחמדן יותר ובהן מראה לו יותר היתרים, אשר על כן יצטרך בהן יותר חיזוק לנצח את יצרו ולהנקות מן החטא. וכן אמרו ז"ל: "גזל ועריות - נפשו של אדם מחמדתן ומתאווה להן" (חגיגה י"ח). והנה אנחנו רואים, שאף על פי שלא רוב בני האדם גנבים בגלוי הם, דהיינו, שישלחו יד ממש בממון חבריהם לקחת ולשים בכליהם, אף על פי כן רובם טועמים טעם גניבה במשאם ובמתנם, במה שיורו היתר לעצמם להשתכר איש בהפסדו של חברו ויאמרו 'להרוויח שאני'. ואולם לאווין הרבה נאמרו בגזל: "לא תעשוק", "לא תגזול", "לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו", "לא תנו איש את אחיו", "לא תשיג גבול רעך", הן כל אלה חלוקי דינים שבגזל, כוללים מעשים רבים מן המעשים הנעשים בכל המשא והמתן המדיני, ובכולם אסורים רבים. כי לא המעשה הנכר ומפורסם בעושק ובגזל הוא לבדו האסור אלא כל שסוף סוף יגיע אליו ויגרום אותו כבר הוא בכלל האסור. ועל זה אמרו ז"ל (סנהדרין פ"א): "ואת אשת רעהו לא טמא" (יחזקאל י"ח) - שלא ירד לאומנות חברו. וכבר היה רבי יהודה אוסר לחנווני שלא יחלק קליות ואגוזים לתינוקות כדי להרגילן שיבואו אצלו, ולא התירו חכמים אלא מפני שגם חברו יכול לעשות כן (בבא מציעא ס'). ואמרו ז"ל (בבא בתרא פ"ח):"קשה גזל הדיוט מגזל גבוה, שזה הקדים חטא למעילה וזה הקדים מעילה לחטא". וכבר פטרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא ומברכות אחרונות דברכת המזון, ואפילו בקריאת שמע לא חייבום לבטל ממלאכתן אלא בפרשה ראשונה בלבד, קל וחומר בן בנו של קל וחומר לדברי הרשות, שכל שכיר יום אסור בהן, שלא לבטל ממלאכתו של בעל הבית, ואם עבר הרי זה גזלן. הנה אבא חלקיה, אפילו שלום לא השיב לתלמידי חכמים שנתנו לו שלום, שלא לבטל ממלאכת רעהו; ויעקב אבינו עליו השלום מבאר בפיו ואומר (בראשית ל"א): "הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיני". מה יענו אפוא העוסקים בהנאותיהם בשעת מלאכה ובטלים ממנה, או כי יעסקו בחפציהם איש לבצעו?

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page