top of page

חינוך ילדים

חינוך ילדים - דוגמא אישית חלק א'

חינוך ילדים - דוגמא אישית חלק ב'

חינוך ילדים - דוגמא אישית חלק ג'

חינוך ילדים - דוגמא אישית חלק ד'

חינוך ילדים - דוגמא אישית חלק ה'

חינוך ילדים - דוגמא אישית חלק ו'

מדוע רבי עקיבא לא נכנס הביתה להגיד שלום לאשתו? - מרתק חובה לצפייה! 

חינוך ילדים – דוגמא אישית חלק א'

 

מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל
הנושא – דוגמא אישית 
צריך לעשות הרבה פעולות כדי להצליח בחינוך, אבל ישנו דבר אחד שאם לא נעבוד עליו  ולא נשים עליו את הדגש, קשה יהיה מאוד להצליח.
הנושא הוא – דוגמא אישית. הנושא הוא כ"כ חשוב משום שהוא מעביר מסר לילדים בצורה עקיפה, לא פוגענית, לא תוקפת דפוסי התנהגות ולא באה בצורה של ביקורת שגורמת להתנגדות.
כשילד מעריך את הוריו הוא מנסה לחקות אותם בין לטוב ובין למוטב ולכן עלינו קודם כל לחנך את עצמנו שנהיה אנשים מחונכים, הגונים, ישרים וכו' וממילא ההשפעה תגיע לילדים בקלות ובכיף.

חלק א' - חינוך ללא התנגדות מצד הילד 
ילד מחונך – כשהוריו מחונכים. לחנך ולהתפלל על החינוך שיצליח.

חינוך ילדים – דוגמא אישית חלק ב'


מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל
הנושא – דוגמא אישית 
צריך לעשות הרבה פעולות כדי להצליח בחינוך, אבל ישנו דבר אחד שאם לא נעבוד עליו  ולא נשים עליו את הדגש, קשה יהיה מאוד להצליח.
הנושא הוא – דוגמא אישית. הנושא הוא כ"כ חשוב משום שהוא מעביר מסר לילדים בצורה עקיפה, לא פוגענית, לא תוקפת דפוסי התנהגות ולא באה בצורה של ביקורת שגורמת להתנגדות. כשילד מעריך את הוריו הוא מנסה לחקות אותם בין לטוב ובין למוטב ולכן עלינו קודם כל לחנך את עצמנו שנהיה אנשים מחונכים, הגונים, ישרים וכו' וממילא ההשפעה תגיע לילדים בקלות ובכיף.
חלק ב' - ילדים מחקים את ההורים
- להיזהר שלא נקלקל ע"י שנראה לילדים דוגמא אישית שלילית
- ביאור נפלא למעשה עם רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו שבאו לבקרו בשעת חוליו.

חינוך ילדים – דוגמא אישית חלק ג'

 

מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים"

לרב אליהו רוט זצ"להנושא – דוגמא אישית צריך לעשות הרבה פעולות כדי להצליח בחינוך, אבל ישנו דבר אחד שאם לא נעבוד עליו ולא נשים עליו את הדגש, קשה יהיה מאוד להצליח.הנושא הוא – דוגמא אישית. הנושא הוא כ"כ חשוב משום שהוא מעביר מסר לילדים בצורה עקיפה, לא פוגענית, לא תוקפת דפוסי התנהגות ולא באה בצורה של ביקורת שגורמת להתנגדות.כשילד מעריך את הוריו הוא מנסה לחקות אותם בין לטוב ובין למוטב ולכן עלינו קודם כל לחנך את עצמנו שנהיה אנשים מחונכים, הגונים, ישרים וכו' וממילא ההשפעה תגיע לילדים בקלות ובכיף.חלק ג'- הרגיל בנר – יהיו לו בנים תלמידי חכמים. מה הביאור במאמר חז"ל זה?- יהודי שבא לרבי מקוצק ואמר שהוא רוצה שיהיה לו בן תלמיד חכם- בחורה בסמינר שמסרה שיעור לילדים על ברכות ובסוף שתתה כוס מים בלי לברך.- אם הורים מזלזלים במצוות, איך לא יזלזלו הילדים!!?

חינוך ילדים – דוגמא אישית חלק ד'

 

חינוך ילדים - מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל
הנושא – דוגמא אישית 
צריך לעשות הרבה פעולות כדי להצליח בחינוך, אבל ישנו דבר אחד שאם לא נעבוד עליו  ולא נשים עליו את הדגש, קשה יהיה מאוד להצליח.
הנושא הוא – דוגמא אישית. הנושא הוא כ"כ חשוב משום שהוא מעביר מסר לילדים בצורה עקיפה, לא פוגענית, לא תוקפת דפוסי התנהגות ולא באה בצורה של ביקורת שגורמת להתנגדות. כשילד מעריך את הוריו הוא מנסה לחקות אותם בין לטוב ובין למוטב ולכן עלינו קודם כל לחנך את עצמנו שנהיה אנשים מחונכים, הגונים, ישרים וכו' וממילא ההשפעה תגיע לילדים בקלות ובכיף.
חלק ד' - אי אפשר לרמות את הילדים לאורך זמן.
- הרמ"חל בספרו "מסילת ישרים" מראה לנו איך גאוותן שמנסה להסתיר את גאוותו, בסוף מתגלה לכולם שהוא מחפש כבוד. - אין נסתר דבר מעיני הילדים, כי בבית אנו מתנהגים בצורה טבעית ( בחוץ אנו בהצגה עם מסיכה)

חינוך ילדים – דוגמא אישית חלק ה'

 

חינוך ילדים - מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל
הנושא – דוגמא אישית 

 

צריך לעשות הרבה פעולות כדי להצליח בחינוך, אבל ישנו דבר אחד שאם לא נעבוד עליו  ולא נשים עליו את הדגש, קשה יהיה מאוד להצליח.
הנושא הוא – דוגמא אישית. הנושא הוא כ"כ חשוב משום שהוא מעביר מסר לילדים בצורה עקיפה, לא פוגענית, לא תוקפת דפוסי התנהגות ולא באה בצורה של ביקורת שגורמת להתנגדות. כשילד מעריך את הוריו הוא מנסה לחקות אותם בין לטוב ובין למוטב ולכן עלינו קודם כל לחנך את עצמנו שנהיה אנשים מחונכים, הגונים, ישרים וכו' וממילא ההשפעה תגיע לילדים בקלות ובכיף.
חלק ד' - אי אפשר לרמות את הילדים לאורך זמן.
- הרמ"חל בספרו "מסילת ישרים" מראה לנו איך גאוותן שמנסה להסתיר את גאוותו, בסוף מתגלה לכולם שהוא מחפש כבוד. - אין נסתר דבר מעיני הילדים, כי בבית אנו מתנהגים בצורה טבעית ( בחוץ אנו בהצגה עם מסיכה)

חינוך ילדים - דוגמא אישית חלק ו' 

 

חינוך ילדים - מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל
הנושא – דוגמא אישית 

 

צריך לעשות הרבה פעולות כדי להצליח בחינוך, אבל ישנו דבר אחד שאם לא נעבוד עליו  ולא נשים עליו את הדגש, קשה יהיה מאוד להצליח.
הנושא הוא – דוגמא אישית. הנושא הוא כ"כ חשוב משום שהוא מעביר מסר לילדים בצורה עקיפה, לא פוגענית, לא תוקפת דפוסי התנהגות ולא באה בצורה של ביקורת שגורמת להתנגדות. כשילד מעריך את הוריו הוא מנסה לחקות אותם בין לטוב ובין למוטב ולכן עלינו קודם כל לחנך את עצמנו שנהיה אנשים מחונכים, הגונים, ישרים וכו' וממילא ההשפעה תגיע לילדים בקלות ובכיף.
חלק ו' - הקשר המיוחד בין אם לבתה
- בתו של רבי עקיבא שהלכה בעקבות אמה – רחל. דינה שהלכה בעקבות אמה – לאה אמנו.
- האחריות הגדולה מוטלת על האם.
לסיום – הבית כמו "קודש הקודשים" בבית המקדש ונתנהג בו בהתאם.

חינוך ילדים - כח התפילה של ההורים להצלחת ילדיהם

בסרטון שלפנינו נשמע את ראש ישיבת דעת ותבונה באשדוד הרב שמשון בן רחמים במנולקר בשיחה מרתקת להורים וילדים במסיבת חידון חנוכה תשע"ז.
יודע שרחל אשת רבי עקיבא שלחה אותו ללמוד תורה לשניים עשר שנים. כשהסתיימה התקופה חזר רבי עקיבא  לביתו בליווי שנים עשר אלף תלמידים. מעבר לדלת הוא שמע את אשתו האומרת לשכנה שאם בעלי היה שומע אותי כעת הייתי רוצה שילך ללמוד תורה עוד שניים עשר שנים. רבי עקיבא שמע, עשה אחורה פנה וקדימה צעד בלי להיכנס הביתה.
ונשאלת השאלה: מדוע לא נכנס הביתה לפחות לומר שלום? 
שני תשובות מפתיעות ומרתקות בעניין רצף בלימוד התורה וכח התפילה להצלחת הילדים בהרצאה שלפנינו.

חינוך ילדים

bottom of page